Ambassadörer för entreprenörer

Västerås Science Park och Munktell Science Park i Eskilstuna fick, år 1998, på eget initiativ samt genom Mälardalens Högskola, Västerås Stad, Eskilstuna Kommun och respektive länsstyrelse, uppdraget att starta och driva en länsövergripande företagsinkubator med syftet att öka kommersialiseringstakten i kunskapsintensiva bolag med tillväxtpotential.

Vi anlitades då för att bygga upp den kommunikativa delen för företagsinkubatorn. I uppdraget låg varumärkesutveckling, namngivning, grafisk produktion, reklam och webbdesign.

Det förväntade resultatet:

 • Skapa kännedom om den nya företagsinkubatorn hos aktörerna inom innovationssystemet i Sörmland och Västmanland.
 • Få ett kommunikativt namn på inkubatorn.
 • En långsiktigt fungerande grafisk profil, med tydlig differentiering från övriga aktörer, t ex Västerås Science Park, Munktell Science Park, Almi med flera.
 • Närvaro genom PR aktiviteter i regional TV, radio och press.
 • Löpande produktion av trycksaker.

Genomförande

Initialt genomfördes en workshop med det team som var ansvariga för att bygga upp inkubatorn. Där fick vi all information om deras uppdrag och vad ägarna/intressenterna hade ställt som krav och förväntningar på den framtida inkubatorn. Vi fick ta del av vision, mål och budget.

I och med vårt djupa samarbete med Västerås Science Park hade vi en mycket fördjupad insikt och förståelse för hur innovationssystemen fungerar – vi hade redan en mental problemformulering klar.

Det övergripande uppdraget genomfördes i följande steg:

 • Informationsinhämtning/analys.
 • Utveckling av varumärkesstrategi.
 • Namngivning.
 • Grafisk profil.
 • Trycksaksproduktion/webbdesign.
 • Lansering genom PR, annonsering i tryckt media samt i digitala kanaler.
 • Löpande produktion av material för event och aktiviteter samt löpande PR stöd.

Resultatet

Create är etablerat och vida känt inom Sörmlands- och Västmanlands respektive innovationssystem. Create har blivit noden för affärsidéer med tillväxtpotential och för bolag med avknoppningar. Det är till Create som näringslivscheferna i kranskommunerna skickar sina lovande bolag. Att just satsa mycket på hög kännedom gör att inflödet till Create fungerar bra. Inom ramen för projektet har våra PR aktiviteter genererat ca 500 tkr i medievärde för Create.

2016

Under 2016 arbetade vi med Create i ett uppdrag som handlade om att re-definiera, ompositionera och förpacka varumärket Create Business Incubator. Här tydliggjorde vi värderingar och visioner som grund för fortsatt kommunikationsarbete. Vi arbetade även fram och formulerade en ny kommunikationsplattform. Allt för att bemöta de omvärldsförändringar som skett sedan starten.

I workshops klarlades varumärkets essens och kalibrerades ytterligare i enlighet med den dagliga verksamheten. Idag har Creates varumärke sin grund i att de är en entreprenörscoach som genom affärsmässig personlighet, nyfikenhet och engagemang, utmanar och utvecklar företag till presterande bolag som är rustade för att möta samtidens och framtidens realiteter.

Creates vision formulerades och tog följande uttryck: I en ständig strävan att hitta/se/tydliggöra morgondagens affärer, utmanar och utvecklar Create entreprenörer och företag.

Kommunikationsplattformen har sin utgångspunkt i att Create är ambassadörer för entreprenörer, vilket mynnar ut i en möjlig uppmanande kommunikation externt: ”make your mark as an entrepreneur”.

Med ovanstående som grund utvecklades en ny grafisk profil som har implementerats.

 • CaseDesign, Print
  Grafisk profil för smartare livsmedel
 • CaseDesign, Print
  Förpacknings-design och grafisk profil för Foodbox
 • Steplock steppar upp – med ny grafisk profil
 • Framåt Västerås

  Västerås Ishockeyklubb slipar inte bara skridskor inför nästkommande säsong, de slipar även till deras grafiska yttre.

  Läs mer
 • Foreign branding – flirt eller appropriering?

  Foreign branding är en marknadsföringsstrategi. Tanken är att det är mer gynnsamt för varumärket att låta målgruppen tro produkten eller tjänsten har ett annat ursprungsland än det verkliga. Ett slags marknads-appropriering om man så vill.

  Läs mer
 • En helt annan pilsner på Pitcher's

  Pitcher’s öppnade i december ett helt nytt koncept – nöjeslokalen World of Activities med tillhörande restaurang och pub. Vårt uppdrag har varit att öka kännedomen kring Pitchers och lansera det helt nya konceptet.

  Läs mer
 • CaseDesign, Print
  Nytt case – avnjutes kylskåpskallt

  I samband med att Carlsberg tog fram en ny visuell identitet arbetade vi om layouten för deras personaltidning. Tidningen, som precis bytt namn till Carlsbergare, skickas ut till alla anställda vid Carlsberg Sverige.

  Läs mer
 • Forskning för framtiden

  Forskningen får ta för sig i ny kampanj för Mälardalens högskola.

 • CaseDesign
  Dabbling in the crafts
 • En påtagligt parant madame

  Ett rykande färskt restaurang-koncept tillsammans med Let Me Be Frank

 • Skräddarsydd design

  Grafisk design och produktion för Mälarvillan.

 • CaseStrategi
  Ett uppdrag med spänning

  Varumärkesarbete för Mälarenergi Elhandel.

  Formulering och anpassning av varumärkesessens för Mälarenergi Elhandel Utveckling av kommunikationsplattform

  Läs mer
 • CaseStrategi
  Från jobb till framtid

  Mälardalens högskolas nya varumärkesposition.

 • Logistik i kubik

  Publik webbplats för m4gruppen

  Navii har designat, formgett och producerat en webb med tydligt fokus och tydliga mottagare.

  Läs mer
 • Jag ska bli högskolestudent

  Nationell studentrekryteringskampanj för Mälardalens högskola.

 • Mer än bara müsli!

  Förpackningsdesign, namngivning och branding för en nyttigare müsli.

 • B:26 – Framtidens kontor?

  Koncept och varumärkesstrategi för Kungsleden.

  Som en grundläggande utgångspunkt har vi betraktat Byggnad 26 som ett potentiellt varumärke, ett platsvarumärke som vi också definierat i arbetet.

  Läs mer
 • Why abs, when you can have kebabs?

  Visuell identitet och förpackningsdesign till Västerås Kebab.

 • Hela kretsloppet

  Visuell identitet och webb åt El-Kretsen.

 • Att designa för samhällskritiska verksamheter

  Informativ webb till Storstockholms brandförsvar.

  Storstockholms brandförsvar är ett kommunalförbund med tio samarbetande kommuner i Stockholmsområdet som svarar för 1,2 miljoner människors trygghet.

  Läs mer
 • Jättens nya skrud

  Nationell omprofilering av Sängjättens butiker.

 • Alla hjärtans dag. På riktigt.

  Att göra en god gärning då och då stärker ditt varumärke.